foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Wywóz nieczystości - Środowisko - Gospodarka - Urząd Gminy Zalesie.

 

Pobierz PDF

Wywóz nieczystości

 

Harmonogram wywozu nieczystości na 2015 rok.

 

 

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Odpady zmieszane

12

9

9

13

11

8

13

10

7

12

9

7

Odpady zmieszane

Frakcja mokra

13

10

10

14

12

9

14

11

8

13

10

8

Odpady zmieszane

Frakcja sucha

14

11

11

15

13

10

15

12

9

14

12

9

Papier i tektura

-

11

-

-

13

-

-

12

-

-

12

-

Tworzywa sztuczne i wielo   materiałowe

-

 

11

-

-

13

-

-

12

-

-

12

-

Szkło

Opakowaniowe

-

-

31

-

-

29

-

-

29

-

-

29

Biodegradacja

 

-

 

10

 

 

-

 

14

 

-

 

9

 

-

 

 

11

 

-

 

13

 

-

 

8

Popiół

5

2

2

-

8

-

-

7

-

15

6

4

Punkt selektywny

*PSZOK czynny w  godz.1500-1700

14

11

11

8

13

10

8

12

9

14

18

9

 


Podstawowe informacje dot. gospodarki odpadami od 1 lipca 2013 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zalesie Nr XX/132/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w wysokości 5,00 zł miesięcznie od osoby ( jeżeli odpady są segregowane ). W sytuacji niesegregowania odpadów stawka od jednej osoby wynosi 11 zł miesięcznie. 

Z dniem 01 października 2013r. Uchwała Nr XXV/164/2013 Rady Gminy Zalesie z dnia 18 czerwca 2013r. wprowadzono następującą zmianę: - par. 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie

"2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane są i obierane selektywnie w wysokości:

1) do 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - 5 zł miesięcznie,

2) od 5 i więcej mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - 1 zł miesięcznie."

W sytuacji zaistnienia zmian w stosunku do danych z pierwszej deklaracji należy w Urzędzie Gminy złożyć kolejną deklarację- w terminie 14 dni od dnia  zaistnienia tych zmian.

W razie zamieszkania po raz pierwszy na danej nieruchomości również w  terminie 14 dni od dnia zamieszkania trzeba będzie złożyć w Urzędzie Gminy deklarację. 

Druki deklaracji udostępnione są  w Urzędzie Gminy, u sołtysów  oraz na stronie  internetowej Urzędu Gminy.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest raz na kwartał w terminie do
15 marca,maja,wrzesnia i listopada.
 Opłaty można wpłacać:

 • na konto bankowe Urzędu Gminy  25 8025 0007 0680 1632 2000 0030
 • (przelewem lub wpłacić w banku) lub w kasie UG.

Na terenie Gminy Zalesie obowiązuje segregacja zmieszanych odpadów komunalnych u źródła ich powstania w podziale na odpady komunalne zmieszane „frakcja mokra” i odpady komunalne zmieszane  „frakcja sucha”. 

Odpady komunalne zmieszane „frakcja mokra” obejmuje: odpady kuchenne, resztki i obierki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty, skorupki jajek, odpady tytoniowe (niedopałki), rośliny i ziemia kwiatowa, zużyte ręczniki papierowe, zużyte chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej, mokry karton i miękki papier, woreczki i torebki papierowe, skoszona trawa, liście – bez opakowań szklanych, metalowych i tworzyw. 

Odpady komunalne zmieszane „frakcja sucha” obejmuje: opakowania po produktach spożywczych, chemii gospodarstwa domowego, środkach czystości, folia, opakowania wielomateriałowe, butelki z plastiku, kubki i sztućce jednorazowe, papier kolorowy, suchy karton, guma, skóra, drewno drobne fragmenty – bez opakowań szklanych.

Obowiązuje selektywna zbiórka następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, szkła opakowaniowego, metalu, przeterminowanych leków i chemikaliów, mebli i opadów wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów ulegających biodegradacji.

Obowiązujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów:

 • papier i tektura, szkło opakowaniowe, drobny metal, tworzywa sztuczne i popiół/odpady zielone - należy umieszczać w odpowiednich workach lub pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. Odpady opakowaniowe, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala przed wrzuceniem do pojemnika lub worka należy trwale zgnieść, tak by zachowały zmniejszoną objętość; opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem do pojemnika lub worka oczyścić. 
 • przeterminowane leki- należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych  w aptece w  Zalesiu, 
 • metal, chemikalia, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony  należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  (oczyszczalnia scieków w Zalesiu)
 • zużyte baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny – należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe– należy gromadzić oddzielnie od pozostałych odpadów komunalnych wyłącznie w specjalnie wydzielonym przez prowadzącego remont miejscu,  lub w pojemniku i przekazywać jednostce wywozowej: dotyczy to odpadów powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia wymaganego przepisami Prawa budowlanego, 
 • odpady ulegające biodegradacji– można poddawać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, przekazywać przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.  

Zabrania się: 

 • umieszczania w pojemnikach i workach: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu,     
 • spalania odpadów umieszczonych w pojemnikach,
 • wrzucania do pojemników i worków na papier i tekturę opakowań  wielomateriałowych  tj. kartonów po mleku i napojach, opakowań z zawartością,  np.: żywności, wapna, cementu.
 • wrzucania do pojemników i worków na opakowania szklane: ceramiki, np.: porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szkła budowlanego (  typu szyby okienne, szkło zbrojone), szyb samochodowych, 
 • wrzucania do pojemników i worków na odpady z tworzyw sztucznych i wielomateriałowych: opakowań z tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań i butelek po smarach i olejach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach ochrony roślin.

Częstotliwość odbierania odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej:

 • odpady zmieszane niesegregowane oraz odpady „frakcja mokra” i  „frakcja sucha” raz w miesiącu,
 • odpady selektywnie zebrane:  papier i tektura, tworzywa sztuczne i wielomateriałowe, szkło opakowaniowe – raz na kwartał,
 • popiół w okresie październik – marzec co miesiąc, w pozostałych miesiącach raz na kwartał,
 • budowlane i rozbiórkowe w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających - pozwolenia na budowę ani zgłoszenia – raz na dwa miesiące,
 • ulegające biodegradacji – raz na dwa miesiące.

Właściciel nieruchomości  jest obowiązany umieścić pojemniki i worki wypełnione odpadami komunalnymi w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy do ich odbioru bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru przed wejściem na teren nieruchomości w taki sposób, aby nie utrudniały ruchu.

 


UG Zalesie
Urząd Gminy Zalesie, ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: +48 83 375 75 86, email: sekretariat@zalesie.pl, http://www.zalesie.pl
NIP: 537-16-46-644
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x