foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony
Środowisko - Gospodarka - Urząd Gminy Zalesie.

 

Pobierz PDF

Środowisko

 

      Ukształtowanie terenu Gminy jest mało zróżnicowane. Większa część jej obszaru zlokalizowana jest na wysokościach bezwzględnych: 141,0 – 150 m n.p.m. Najniżej położone tereny znajdują się w dolinie rzeki Krzny (132,8 m n.p.m.), natomiast wzgórza morenowe koło wsi Mokrany Stare osiągają wysokość 158,9 m n.p.m.

     

      Pokrywa glebowa na terenie Gminy jest dość zróżnicowana. Wykształciły się tutaj następujące typy gleb:

  •  torfowe i murszowo — torfowe, które występują w dolinach cieków wodnych, 
  • brunatne, wytworzone z glin zwałowych,
  • gleby piaskowe różnych typów genetycznych — bielice, gleby rdzawe i brunatne kwaśne, które występują na terenach o podłożu morenowym.

 

Na terenie Gminy dominują gleby IV i V klasy bonitacyjnej. Około 23% gruntów ornych posiada gleby kompleksu żytniego dobrego, 27% żytniego bardzo dobrego, a tylko 3% gruntów zaliczanych jest do kompleksu pszennego dobrego. Pozostałe to gleby kompleksu żytniego słabego.

Najbardziej żyzne gleby występują w miejscowościach: Kolonia Kijowiec, Kijowiec i Dereczanka. Najsłabsze gleby występują we wsiach Dobryń Mały, Wólka Dobryńska, Koczukówka, Malowa Góra i Dobryń Duży

     

      Zasoby surowców naturalnych na terenie Gminy stanowią złoża piasków. Są one eksploatowane w kilku kopalniach, zajmujących łącznie około 20 ha powierzchni. Kopalnie te zlokalizowane są w miejscowościach: Mokrany Stare, Kijowiec Kolonia i Horbów Kolonia.

     

      W gminie występuje dość gęsta sieć wód powierzchniowych. Składają się na nią rzeki: Krzna oraz jej dopływy: Zielawa, Lutnia, liczne rowy melioracyjne oraz zbiorniki retencyjne. Rzeką mającą największy wpływ na warunki hydrologiczne tego terenu jest Krzna, lewobrzeżny dopływ Bugu. Przepływa ona przez teren Gminy z południowego zachodu na północny wschód. Koryto rzeki jest uregulowane. W dolinie rzeki są starorzecza oraz gęsta sieć rowów melioracyjnych. W Mokranach Starych, przy Krznie wybudowano 2 sztuczne zbiorniki retencyjne o łącznej powierzchni 22 ha oraz w Horbów Kolonia o łącznej powierzchni 5 ha.

Na terenie Gminy występują rozległe tereny podmokłe spowodowane płytkim zaleganiem utworów nieprzepuszczalnych. System melioracyjny na terenie Gminy stanowi sieć rowów o długości 256 kilometrów. Obecnie istnieje potrzeba jego modernizacji.

     

      Szata roślinna Gminy jest zróżnicowana. Pod względem geobotanicznym obszar ten znajduje się w krainie południowo-mazowiecko-podlaskiej. Pierwotny typ szaty roślinnej tworzyły leśne zbiorowiska grądów i dąbrów świetlistych. Obecnie, mimo że na terenie Gminy przeważa krajobraz kulturowy - rolniczy, zachowało się w nim wiele komponentów naturalnych. W południowo - wschodniej części Gminy występuje duży kompleks leśny, w skład którego wchodzą zbiorowiska lasów liściastych: łęgi olszowo - jesionowe i wiązowo – jesionowe, grądy oraz olsy.

            Grunty leśne w sumie zajmują powierzchnię około 4 894 ha, z czego lasy zajmują 4767 ha (97,4%). Należy zwrócić uwagę na wysoki wskaźnik lesistości Gminy – 32,4%, który znacznie przekracza średnie wartości wyliczone dla powiatu bialskiego i całego województwa.

 


 

OBSZARY CHRONIONE          

     

        Gmina posiada liczne walory ekologiczne w związku z tym zlokalizowane są tutaj różne formy ochrony przyrody.

       Rezerwat "Dobryń" położony pomiędzy miejscowościami Zalesie-Wólka Dobryńska-Dobryń Duży. Rezerwat powołano w celu ochrony fragmentu lasu obejmującego dobrze zachowane zbiorowiska leśne z cennymi gatunkami runa. Główne gatunki to: pomnikowe okazy dębu szypułkowego, grab zwyczajny, olsza czarna, brzoza osika.

     

      Na granicy gmin Zalesie i Terespol, w okolicy Mokran Starych i Nepli, utworzono Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu". Najcenniejszym pod względem przyrodniczym obszarem parku jest rzeka Bug, która nie przepływa bezpośrednio przez gminę, niemniej ślady oddziaływania tej rzeki są tutaj wyraźnie widoczne. Koryto o szerokości około 100 m zachowało naturalny charakter i jest bardzo zmienne. Na brzegach starorzecza występują formacje krzewiastych wierzb, nadrzeczne łęgi wierzbowo - topolowe. W dolinach występują głównie lasy liściaste zdominowane przede wszystkim przez łęgi wiązowo - jesionowe. 

           

      Ponadto w obrębie miejscowości Kijowiec występuje las liściasty, w którym występują liczne gatunki chronione, m.in.: wawrzynek wilczełyko, barwinek pospolity, naparstnica zwyczajna, pluskwica europejska, lilia złotogłów, gnieźnik leśny, orlik pospolity, pierwiosnka lekarska, marzanka wonna, konwalia majowa. Z grupy gatunków rzadkich licznie występują: zachyłka trójkątna, czerniec gronkowy i przytulia wiosenna.

 

UG Zalesie
Urząd Gminy Zalesie, ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie, pow. bialski, woj. lubelskie
tel.: +48 83 375 75 86, email: sekretariat@zalesie.pl, http://www.zalesie.pl
NIP: 537-16-46-644
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x